ویزاهای مهارتی استرالیا برای متقاضیانی است که قصد اقامت دایم در استرالیا را دارند و مهارت تخصصی آنها مورد نیاز در استرالیا میباشد.

ویزای موقت مخصوص فارغ التحصیلان دانشگاههای خاص
ساب کلاس 476

افرادی که اخیرا از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران فارغ التحصیل شده اند می توانند به مدت 18 ماه در زمینه کار تخصصی خود در استرالیا مشغول به کار شوند.ویزای موقت با اسپانسر منطقه ای
ساب کلاس 489

به واسطه اخذ این ویزا، متقاضی موفق به دریافت ویزای اقامت 4 ساله میگردد. لازم به ذکر است این ویزا پس از مدت 2 سال تحت شرایط خاص قابل تبدیل به ویزای اقامت دایم خواهد بود.
ویزای اقامت دایم با اسپانسر ایالتی
ساب کلاس 190

این ویزا برای متقاضیانی است که از طرف دولت ایالتی یه منطقه ای حمایت یا اسپانسر شده اند.هر یک از دولتهای ایالتی و منطقه ای لیست مشاغل مورد نیاز خود را اعلام کرده که لیست اعلام شده به طور معمول از لیست اعلام شده از طرف اداره مهاجرت وسیعتر است.


ویزای اقامت دایم و مستقل
ساب کلاس 189

این ویزا بدون شرایط و به صورت مستقل بوده و برای متقاضیانی است که حد نصاب امتیاز آنها به60 برسد میتوانند برای این ویزا درخواست نمایند. برای دریافت ویزا نیازی به اخذ حمایت از کارفرما و یا بستگان فامیلی و یا ایالتی نیست.


ویزای اقامت دائم مستقل – ساب کلاس 189

این ویزا بدون شرایط و به صورت مستقل بوده و برای متقاضیانی است که حد نصاب امتیاز آنها به60 برسد میتوانند برای این ویزا درخواست نمایند. برای دریافت ویزا نیازی به اخذ حمایت از کارفرما و یا بستگان فامیلی و یا ایالتی نیست.

شرایط مورد نیاز برای این ساب کلاس از ویزا:

 • کسب 60 امتیاز حد نصاب لازم.
  o داشتن حداقل نمره 6 از 9 در امتحان IELTS و یا ازمونهای معادل شامل PTE یا TOEFL. ( اعتبار ازمونهای زبان از تاریخ اخذ نمره در اداره مهاجرت سه سال میباشد).
  o سابقه کار مرتبط.
  o مدرک تحصیلی اخذ شده چه در استرالیا یا در خارج استرالیا.
  o سن متقاصی باید بین 18 سال تا 45 سال باشد.
 • داشتن برگه نامه ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات و تعیین طبقه بندی شغلی از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
 • سیستم برسشنامه EOI برای تمایل برای مهاجرت EOI , نامه الکترونیکی است که اداره دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم,شایستگی بهترین و با استعدادترین کاندیدهای مهاجرت برای ااقامت دایم و تامین نیروی انسانی لازم افراد کار امد ، ماهر را انتخاب نماید. در این مرحله زمانی که متقاضی نامه را از طرف اداره مهاجرت دریافت نمود باید ظرف 60 روز مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت فرستاده شود.

لازم به ذکر است برای این ویزا میتوان هم از داخل  استرالیا و خارج استرالیا اقدام کرد.


 

ویزای اقامت دایم با اسپانسر ایالتی – ساب کلاس 190

این ویزا برای متقاضیانی است که از طرف دولت ایالتی یه منطقه ای حمایت یا اسپانسر شده اند.هر یک از دولتهای ایالتی و منطقه ای لیست مشاغل مورد نیاز خود را اعلام کرده که لیست اعلام شده به طور معمول از لیست اعلام شده از طرف اداره مهاجرت وسیعتر است. در این وضعیت شانس درخواست برای ویزا بالاتر میرود، یکی از مزایای این ویزا این است که زمان رسیدگی به این ویزا سریعتر میباشد.

شرایط مورد نیاز برای این ساب کلاس این ویزا:

 •  کسب 60 امتیاز حد نصاب لازم.
  o داشتن حداقل نمره 6 از 9 در امتحان IELTS و یا ازمونهای معادل شامل PTE یا TOEFL( اعتبار ازمونهای زبان از تاریخ اخذ نمره در اداره مهاجرت سه سال میباشد).
  o سابقه کار مرتبط.
  o مدرک تحصیلی اخذ شده چه در استرالیا یا در خارج استرالیا .
  o سن متقاصی باید بین 18 سال تا 45 سال باشد.
 • داشتن برگه نامه ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات و تعیین طبقه بندی شغلی از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
 • سیستم برسشنامه EOI برای تمایل برای مهاجرت EOI, نامه الکترو نیکی است که اداره دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم,شایستگی بهترین و با استعدادترین کاندیدهای مهاجرت برای اقدام دایم و تامین نیروی انسانی لازم افراد کار امد ماهر را انتخاب نماید. در این مرحله زمانی که متقاضی نامه را از طرف اداره مهاجرت دریافت نمود باید ظرف 60 روز مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت فرستاده شود.
 • داشتن تایید حمایتی (اسپانسری ) از دولت ایالتی و یا منطقه ای.

 

ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص – ساب کلاس 489

به واسطه اخذ این ویزا، متقاضی موفق به دریافت ویزای اقامت 4 ساله میگردد. لازم به ذکر است این ویزا پس از مدت 2 سال تحت شرایط خاص قابل تبدیل به ویزای اقامت دایم خواهد بود.
شرایط مورد نیاز برای ویزای موقت متخصصین در مناطق خاص:

 • کسب 60 امتیاز حد نصاب لازم.
  o داشتن حداقل نمره 6 از 9 در امتحان IELTS و یا ازمونهای معادل شامل PTE یا TOEFL( اعتبار ازمونهای زبان از تاریخ اخذ نمره در اداره مهاجرت سه سال میباشد).
  o سابقه کار مرتبط.
  o مدرک تحصیلی اخذ شده چه در استرالیا یا در خارج استرالیا .
  o سن متقاصی باید بین 18 سال تا 45 سال باشد.
 • داشتن برگه نامه ارزشیابی مهارت از یکی از سازمانهای ارزشیابی که دارای اعتبار 3 ساله است با مرتبط بودن حرفه و تحصیلات و تعیین طبقه بندی شغلی از یکی از 35 سازمان ارزشیابی که با حرفه و فن متقاضی ارتباط دارد اخذ شده باشد.
 • سیستم برسشنامه EOI برای تمایل برای مهاجرت EOI , نامه الکترو نیکی است که اداره دولت استرالیا میتواند اولویت مهاجران بالقوه را بر اساس داشتن شرایط لازم,شایستگی بهترین و با استعدادترین کاندیدهای مهاجرت برای اقدام دایم و تامین نیروی انسانی لازم افراد کار امد و ماهر را انتخاب نماید. در این مرحله زمانی که متقاضی نامه را از طرف اداره مهاجرت دریافت نمود باید ظرف 60 روز مدارک مورد نیاز به اداره مهاجرت فرستاده شود.
 • داشتن تایید حمایتی (اسپانسری ) از دولت ایالتی و یا منطقه ای.

حمایت از طرف دولت ایالتی یا منطقه ای: هریک از دولتهای منطقه ای لیست کوتاهی از مشاغل مورد نیاز خود را اعلام مینمایند فرد متقاضی این ویزا برایش به دلیل حمایت فامیلی و یا حمایت ایالتی ملتزم به زندگی در مناطق دورتر از مراکز شهری یا مناطق پر جمعیت استرالیا میباشد.

 • ایالتهای استرالیای جنوبی،تاسمانی و مناطق شمالی و منطقه پایتخت استرالیا جز مناطق مورد تایید میباشند. سایر ایالتها از قبیل ایالت نیو سولت ولز،ویکتوریا، استرالیای غربی ،کوویزلند دارای مناطق تععین شده میباشد. لازم به ذکر است که پایتخت این ایالتها جز،مناطق محسوب نمیشوند.
 • متقاضیانی که به مدت دو سال در یکی از مناطق مورد تایید ایالتی زندگی کنند ویکسال از دوسال را مشغول به کار بوده باشند میتوانند برای ویزا زیر گروه 887 اقامت داِیم اقدام نمایند.
 • وابستگان فامیلی که میتوانند از این ویزا حمایت کنندعبارتند از:والدین،خواهر،برادرزاده ،دختر خاله ،پسر خاله و پدر بزرگ و مادر بزرگ .

 

ویزای موقت فارغ التحصیلان متخصص – ساب کلاس 476

افرادی که اخیرا از دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و تهران فارغ التحصیل شده اند می توانند به مدت 18 ماه در زمینه کار تخصصی خود در استرالیا مشغول به کار شوند. این ویزا از نوع موقت می باشد. در زمان درخواست این ویزا می توانید داخل و یا خارج از خاک استرالیا باشید ولی در زمان اخذ ویزا میبایست خارج از استرالیا باشید و مجددا وارد خاک استرالیا شوید.

شرایط مورد نیاز برای ویزای موقت فارغ التحصیلان متخصص :

 • سن باید کمتر از 31 سال باشد.
 • در یک رشته مهندسی از یکی از دانشگاه های مشخص شده (تهران و امیرکبیر) در دو سال گذشته فارغ التحصیل شده باشید.
 • آیلتس 6 به شرط اینکه نمره هیچ یک از مهارت های شما زیر 5 نباشد.