از روز چهارشنبه 16 فوریه ایالت استرالیا جنوبی، 259 شغل را به لیست خود اضافه کرد که افراد خاج از
امتیاز مورد نیاز برای برای مشاغل non-pro rata، به منظور دریافت دعوت نامه برای ویزای ساب کلاس189 در 65 امتیاز