بررسی و تحلیل دعوتنامه های ارسال شده در سپتامبر 2017

بررسی و تحلیل دعوتنامه های ارسال شده در سپتامبر 2017

امتیاز مورد نیاز برای برای مشاغل non-pro rata، به منظور دریافت دعوت نامه برای ویزای ساب کلاس189 در 65 امتیاز باقی مانده است. با این حال خبر خوش اینکه زمان انتظار با این امتیاز در حال حاضر به 1 هفته کاهش یافته، بنابراین انتظار می رود که امتیاز مورد نیاز در دور بعدی دعوتنامه ها به 60 امتیاز کاهش یابد.
بیشتر مشاغل pro rata در امتیاز قبلی باقی خواهند ماند، اما حسابداری از امتیاز 75 که در دو دور قبلی نیاز داشت به امتیاز 85 افزایش یافته است.
تعداد دعوت نامه های صادر شده در این دور همان تعداد دور قبلی (239) عدد می باشد که کمی دور از ذهن به نظر میرسد. چراکه بر اساس تجربه می بایست تعداد بیشتری ارسال میشد. ما در حال حاضر در حال بررسی وضعیت از طریق وزارت مهاجرت هستیم، زیرا به نظر می رسد ممکن است خطایی در سیستم SkillSelect وجود داشته باشد.

ارسال نظر متوقف شده است.