بررسی و تحلیل دعوتنامه های ارسال شده در سپتامبر 2017
امتیاز مورد نیاز برای برای مشاغل non-pro rata، به منظور دریافت دعوت نامه برای ویزای ساب کلاس189 در 65 امتیاز
Read more.